Ténor d’entraînement

 

BEST BRASS Sourdine Entraînement Trombone Ténor

 

BREMNER Sourdine Practice Trombone Ténor SssssshhhhhhMute

 

DENIS WICK Sourdine Entraînement Trombone Ténor

 

JO RAL Sourdine Entraînement Trombone Ténor

 

RATH Sourdine Entraînement Trombone Ténor

 

YAMAHA Silent Brass Personal Studio Trombone Ténor